emoji | סמל טקסט
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
🔄🔀🔃🔁🔽🔼👉👈👇👆

פריטים קשורים: סמלי משולש

סמלי חצים
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
למעלה חץ למעלה
חץ צפון מערב
חץ צפון מזרח
חץ דרום מזרח
חץ דרום מערב
חץ שמאלה במכה
חץ ימינה במכה
חץ גל שמאלי
חץ גל ימינה
שמאלה חץ שני ראשים
כלפי מעלה חץ שני ראשים
ימינה חץ שני ראשים
כלפי מטה חץ שני ראשים
חץ שמאלה עם הזנב
חץ ימינה עם הזנב
חץ שמאלה מהסרגל
חץ כלפי מעלה מהסרגל
חץ ימינה מהסרגל
חץ כלפי מטה מהסרגל
חץ למעלה כלפי מטה עם בסיס
חץ שמאלה עם וו
חץ ימינה עם וו
חץ שמאלה עם לולאה
חץ ימינה עם לולאה
חץ גל שמאל ימני
חץ ימני שמאלי עם שבץ
חץ זיגזג כלפי מטה
חץ כלפי מעלה עם קצה שמאלה
חץ כלפי מעלה עם קצה כלפי מעלה
חץ כלפי מטה עם קצה שמאלה
חץ כלפי מטה עם קצה כלפי מעלה
חץ ימינה עם פינה כלפי מטה
חץ חצי מעגל עליון נגד כיוון השעון
חץ חצי מעגל עליון עם כיוון השעון
חץ צפון-מערב לבר ארוך
חץ שמאלה לסרגל מעל חץ ימינה חץ לסרגל
חץ מעגל פתוח נגד כיוון השעון
חץ מעגל פתוח בכיוון השעון
הרמון שמאלה עם ציר כלפי מעלה
הרמון שמאלה עם ציר מטה כלפי מטה
עם הרמון כלפי מעלה
הרמון כלפי מעלה עם ציר שמאלה
הרמון ימינה עם ציר כלפי מעלה
הרמון ימינה עם ציר כלפי מטה
בצלצל כלפי מטה עם הרמון ימינה
הרמון כלפי מטה עם ציר שמאלה
חץ ימינה מעל חץ שמאלה
חץ כלפי מעלה שמאלה של החץ כלפי מטה
חץ שמאלה מעל חץ ימינה
חיצים מזוודים שמאלה
כלפי מעלה חיצים מזווגים
חיצים מזוודים ימינה
חיצים מזוודים כלפי מטה
הרמון שמאלה מעל הרמון ימינה
הרמון ימינה מעל הרמון שמאלה
חץ כפול שמאלי עם משיכה
חץ כפול שמאל עם שמאל
חץ כפול ימינה עם משיכה
למעלה חץ כפול
חץ כפול צפון-מערבי
חץ כפול צפון מזרח
חץ כפול דרום מזרח
חץ כפול דרום מערבי
חץ משולש שמאלה
חץ משולש ימינה
חץ מתפתל שמאלה
חץ מתפתל ימינה
חץ כלפי מעלה במכה כפולה
חץ כלפי מטה במכה כפולה
חץ מקווקו שמאלה
כלפי מעלה חץ מקווקו
חץ מקווקו ימינה
חץ מקווקו כלפי מטה
חץ שמאלה לסרגל
חץ ימינה לסרגל
חץ לבן שמאלה
חץ לבן כלפי מעלה
חץ לבן ימינה
חץ לבן כלפי מטה
חץ לבן כלפי מעלה מהסרגל
משולש שחור שמצביע ימינה
חץ דרום מזרח כבד
חץ ימני כבד
חץ צפון מזרח כבד
שרטוט נקודת חץ ימינה
חץ כבד עם כיוון עגול ימינה
חץ ימינה משולש בראשה
חץ ימני כבד עם משולש
מקוו חץ ימינה עם משולש
חץ ימני מנוקד כבד עם ראש משולש
חץ שחור ימינה
ראש חץ ימינה מואר בתלת ממדי
ראש חץ מואר כלפי מעלה תלת מימדי
ראש חץ שחור ימינה
שחור כבד מפותל כלפי מטה וחץ ימינה
שחור כבד מפותל כלפי מעלה וחץ ימינה
חץ ימינה שחורה ימינה
חץ ימני ושחור כבד ומכוון
חץ ימני לבן מוצל
חץ לבן שמאלי בצל שמאל
חץ לבן מוצל ומוטה לאחור
מוטה קדמי עם חץ מוצל לבן ימינה
חץ ימני כבד בצל ימין תחתון
חץ לבן שמאלי בצל ימין עליון
חץ לבן ימני ומוצל בצורת חץ ימינה
חץ לבן וצלול ימינה עליון מחורץ
עיגול חץ לבן כבד ימינה
חץ נוצות לבן ימינה
חץ דרום מזרח נוצות שחור
חץ נוצות שחור ימינה
חץ צפון-נוצה שחור-נוצות
חץ דרום-נוצה כבד עם נוצות שחורות
חץ נוצות כבד עם נוצות שחורות
חץ צפון-מזרחי כבד עם נוצות
חץ ימינה עם תיל דמעה
חץ ימני מכוון עם דמעה
חץ זנב טריז
חץ זנב טריז כבד
חץ ימינה כלפי מעלה
חץ כלפי מטה עם הפינה שמאלה
חץ כלפי מטה
חץ ימני שמאלי
חץ שמאלה
חץ ימינה
חץ כלפי מעלה
חץ לבן כלפי מעלה על הדום
חץ לבן כלפי מעלה על הדום עם
חץ לבן כלפי מעלה על הדום עם מוט אנכי
חץ כפול לבן כלפי מעלה
חץ כפול לבן כלפי מעלה על הדום
חץ לבן ימינה מהקיר
צפון מערב חץ לפינה
דרום מזרח חץ לפינה
למעלה חץ לבן
חץ ימני עם עיגול קטן
חץ כלפי מטה שמאלה של חץ כלפי מעלה
שלושה חצים ימינה
חץ שמאלה עם משיכה אנכית
חץ ימינה עם משיכה אנכית
חץ ימני שמאלי עם משיכה אנכית
חץ שמאלה עם משיכה אנכית כפולה
חץ ימינה עם משיכה אנכית כפולה
חץ ימני שמאלי עם משיכה אנכית כפולה
חץ עם ראש פתוח שמאלה
חץ עם ראש פתוח ימינה
חץ פתוח עם ראש שמאל
חץ כפול שמאלה
חץ כפול כלפי מעלה
חץ כפול ימינה
חץ כפול כלפי מטה
חץ כפול שמאלי משמאל