Online Closure Compiler

לדחוס את הנכסים שלך באמצעות closure compiler מקוון. CSS התמיכה וJavascript.

JS/CSS קוד

תוצאות Minified

  1. או גרירה ושחרור של קובץ כאן.

קבצים יהיו דחוסים כדי.

לדחוס איפוס

תוצאות Minified  יחס דחיסה:

או גרירה ושחרור של קובץ כאן.
ההורדה תתחיל באופן אוטומטי.

Google Closure Compiler הוא כלי לביצוע הורדת JavaScript ולרוץ מהר יותר. זה מהדר נכון עבור JavaScript. במקום שיחבור משפת מקור לקוד מכונה, זה הידור מJavaScript כדי לשפר את JavaScript. זה מנתח JavaScript שלך, מנתח אותו, מסיר את הקוד מת ומשכתב וממזער את מה שנשאר. הוא גם בודק תחביר, אזכור משתנה, וסוגים, ומזהיר מפני מלכודות נפוצות של JavaScript.