JSON Validator

מאמת פורמט JSON ובודק

JSON נתונים

פורמט JSON הוא מיושם באופן נרחב לכל התפתחות האינטרנט. מחרוזת JSON תמיד להפשיט את חלל ריק, כניסה ושורה חדשה כדי לחסוך רוחב פס של רשת וגודל מסמך, אבל קשה מדי לקריאה וניפוי שגיאות. אפילו קוד JSON שלך היה minified או כער, כלי זה יכול לאמת את קוד JSON ומציג את הודעת השגיאה ידידותית אליך.