00 : 00 : 00
  • התחל / השהה / לסגור:Enter
  • מצב ספירה לאחור לשיתוף. ברגע התחלת ספירה לאחור, זה ליצור כתובת אתר מיוחדת שניתן לשכפל ולשתף לדפדפן אחר. אתה יכול לסגור את הדפדפן אם תשמור את הקישור.
  • יישום אינטרנט באינטרנט ללא כל התקנה.
  • תואם עם אנדרואיד, אייפון ואייפד.