-
00
00
00
-
  • הקש על או כדי לכוונן את המספר.
  • התחל / השהה : Enter
  • כאשר הטיימר יתחיל, כתובת האתר (כתובת הקישור) תשתנה. כתובת אתר זו מכילה מידע הפעלה עבור הטיימר. אתה יכול לשתף את כתובת האתר הזו בכל מקום והיא עדיין תעבוד.
  • הכותרת ניתנת לעריכה.
  • מודעות מוסתרות במצב מסך מלא.
  • ניתן לערוך כותרות רק בדפדפן שלך.
  • יישום אינטרנט באינטרנט ללא כל התקנה.
  • דיוק עד למיקרו-שנייה (1/1000 שנייה).
  • משך הצלצול מוגבל למקסימום של 90 שניות.